Les Brown Quote 11

“तपाईं आफ्नो गल्ती र कमजोरीहरुलाई क्षमा गर्नुहोस् र अगाडि बढ्नुहोस् ।” – Les Brown

Leave a Comment

Your email address will not be published.