Les Brown Quote 13

“त्यहाँ विजेताहरू छन्, त्यहाँ हार्नेहरू छन् र त्यहाँ केहि व्यक्तिहरू छन् जसले अझै पनि कसरी जित्ने भनेर सिकेका छैनन् ।” – Les Brown

Leave a Comment

Your email address will not be published.