Les Brown Quote 19

“यो महत्त्वपूर्ण छ कि, तपाई आफ्नो वरपर तेस्तो मानिसहरूलाई राख्नु जसले तपाईंलाई माथि उठाउँछ, तपाईंलाई प्रोत्साहित गर्दछ, तपाईंको जस्तै दृष्टि राख्दछ र तपाईंलाई प्रेरित गर्दछ ।” – Les Brown

Leave a Comment

Your email address will not be published.