Les Brown Quote 22

“तपाईंले आफ्नो लागि गर्नुपर्ने अत्यावश्यक चीजमध्ये एउटा भनेको, तपाईंको लागि महत्त्वपूर्ण लक्ष्य छनौट गर्नु हो ।” – Les Brown

Leave a Comment

Your email address will not be published.