Les Brown Quote 24

“कागजमा आफ्ना विचारहरू लेख्नुहोस र तिनीहरूलाई अध्ययन गर्नुहोस्। तिनीहरूलाई व्यर्थमा जान नदिनुहोस् ।” – Les Brown

Leave a Comment

Your email address will not be published.