Les Brown Quote 7

“चन्द्रमाको लागि निसाना गर्नुहोस् र यदि तपाईंले मिस गर्नुभयो भने पनि तपाईं अझै ताराहरूको बीचमा हुनुहुनेछ ।” – Les Brown

Leave a Comment

Your email address will not be published.