Les Brown Quote 9

“अरूलाई उनीहरूको सपना पुरा गर्न मद्दत गर्नुहोस् र तपाईंले आफ्नो सपना पुरा गर्नुहुनेछ ।” – Les Brown

Leave a Comment

Your email address will not be published.