Mahatma Gandhi Quote 1

gandhi quote in nepali

“आफुमा त्यो परिवर्तन ल्याउनुहोस् जुन तपाई विश्वमा हेर्न चाहनुहुन्छ ।” – Mahatma Gandhi

Leave a Comment

Your email address will not be published.