Mahatma Gandhi Quote 10

“यदि हामी यस संसारमा वास्तविक शान्ति सिकाउने हो, र यदि हामी युद्धको बिरूद्ध साँचो युद्ध लड्ने हो भने, हामीले बच्चाहरूबाटै शुरू गर्नुपर्नेछ।” – Mahatma Gandhi

Leave a Comment

Your email address will not be published.