Mahatma Gandhi Quote 11

“आफूलाई खोज्ने उत्तम तरिका अरूको सेवामा आफूलाई गुमाउनु हो।” – Mahatma Gandhi

Leave a Comment

Your email address will not be published.