Mahatma Gandhi Quote 12

“महिमा भनेको लक्ष्यमा पुग्नको प्रयासमा बसेको छ, हासिल गर्नमा छैन।” – Mahatma Gandhi

Leave a Comment

Your email address will not be published.