Mahatma Gandhi Quote 14

“पृथ्वीले प्रत्येक व्यक्तिको आवश्यकता पूरा गर्न सक्दछ, तर सबै व्यक्तिको लोभ पूरा गर्न सक्दैन।” – Mahatma Gandhi

Leave a Comment

Your email address will not be published.