Mahatma Gandhi Quote 18

“म कसैको आत्म-सम्मान गुमाउनु भन्दा ठूलो नोक्सानको कल्पना गर्न सक्दिन।” – Mahatma Gandhi

Leave a Comment

Your email address will not be published.