Mahatma Gandhi Quote 19

“तपाईंले मानवतामा विश्वास गुमाउनु हुँदैन। मानवता एक समुद्र जस्तो छ; यदि समुद्रका केही थोपा फोहरहरू छन् भने, समुद्र फोहर हुँदैन।” – Mahatma Gandhi

Leave a Comment

Your email address will not be published.