Mahatma Gandhi Quote 2

“मानिस उसको विचारहरूको उत्पादन हो। के उसले सोच्छ ऊ तेही बन्छ।” – Mahatma Gandhi

Leave a Comment

Your email address will not be published.