Mahatma Gandhi Quote 20

“म हिंसामा आपत्ति गर्दछु किनकि जब यसले राम्रो गरेको देखा पर्छ; राम्रो मात्र अस्थायी हुन्छ तर यसको दुष्कर्म स्थायी हुन्छ ।” – Mahatma Gandhi

Leave a Comment

Your email address will not be published.