Mahatma Gandhi Quote 24

“एक झुट हजार गुणा प्रचार गरे पनि सत्य हुँदैन, न त सत्य झुटनै हुन्छ कसैले देखेको छैन भन्दैमा ।” – Mahatma Gandhi

Leave a Comment

Your email address will not be published.