Mahatma Gandhi Quote 3

“म कसैलाई पनि उनीहरूको फोहोर खुट्टाले मेरो दिमागमा जान दिनेछैन।” – Mahatma Gandhi

Leave a Comment

Your email address will not be published.