Mahatma Gandhi Quote 4

“मेरो अनुमति बिना कसैले पनि मलाई चोट पुर्याउन सक्दैन।” – Mahatma Gandhi

Leave a Comment

Your email address will not be published.