Mahatma Gandhi Quote 5

“खुशी भनेको त्यो हो, जब तपाइँले के सोच्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ, र के गर्नुहुन्छ, सबैको मेल हुन्छ।” – Mahatma Gandhi

Leave a Comment

Your email address will not be published.