Mahatma Gandhi Quote 6

mahatma gandhi quote in nepali

“कमजोरले कहिल्यै क्षमा दिन सक्दैन। क्षमा भनेको बलियोको एक विशेषता हो।” – Mahatma Gandhi

Leave a Comment

Your email address will not be published.