Mahatma Gandhi Quote 7

“अभ्यासको एक औंस एक हजार शब्दहरूको लायक हुन्छ।” – Mahatma Gandhi

Leave a Comment

Your email address will not be published.