Mahatma Gandhi Quote 9

“खुशी बिना गरिएको सेवाले न नोकरलाई सेवा गर्दछ नत सेवा लिनेलाई ।” – Mahatma Gandhi

Leave a Comment

Your email address will not be published.