Malcolm X Quote 1

future quote in nepali

“भविष्य तिनीहरुको हो जसले यसका लागि आज तयारी गर्छन् ।” – Malcolm X

Leave a Comment

Your email address will not be published.