Mark Caine Quote 1

success quote in nepali by Mark caine

“सफलता भनेको भर्याङ्ग जस्तो हो जसलाई चढ्न खल्तीमा हातहरु राखेर हुँदैन ।” – Mark Caine

Leave a Comment

Your email address will not be published.