Mark Twain Quote 1

success quotation in nepali

“आजको बीस बर्ष पछि तपाईं आफुले गर्नुभएका कामहरु भन्दा आफुले नगर्नु भएका कामहरुबाट धेरै निराश हुनुहुनेछ ।” – Mark Twain

Leave a Comment

Your email address will not be published.