Martin Luther King, Jr Quote 1

martin king junior quote in nepali

“अन्धकारले अन्धकारलाई हटाउन सक्दैन; केवल प्रकाशले त्यो काम गर्न सक्छ । घृणाले घृणालाई हटाउन सक्दैन; केवल प्रेमले त्यो काम गर्न सक्छ ।” – Martin Luther King, Jr

Leave a Comment

Your email address will not be published.