Michelangelo Quote 1

michelangelo quote in nepali

“तपाईले ठुलो लक्ष्य राख्नुभयो र पुरा भयोे; मलाई केहि आपत्ति हुनेछैन । तर सानो लक्ष्य राख्नुभयो र पुरा भयो; मलाई ठुलो आपत्ति हुनेछ ।” – Michelangelo

Leave a Comment

Your email address will not be published.