Mother Birthday Wish 9

“जब मलाई तपाईंको आवश्यक पर्थ्यो, तपाईं सँधै मेरो सामुने हुनुहुन्थ्यो । मलाई विश्वास र परिवारको महत्त्व सिकाउनु भयो । हजुरको यो बिशेष दिनमा मेरो तर्फ बाट शुभकामना ।”

Leave a Comment

Your email address will not be published.