Mother Teresa Quote 10

“एकलोपना र अनावश्यक हुनुको महसुस नै सबैभन्दा भयानक गरीबी हो ।” – Mother Teresa