Mother Teresa Quote 14

“सबैभन्दा ठूलो रोग भनेको, कसैको लागि कोही नहुनु हो।” – Mother Teresa