Mother Teresa Quote 15

“प्रेमको सुरुवात, सबैभन्दा नजिककोको ख्याल गरेर हुन्छ – जो घरमा छन् ।” – Mother Teresa