Mother Teresa Quote 18

“हामी सबैले महान कार्यहरू गर्न सक्दैनौं । तर हामी ठूला मायाका साथ साना काम गर्न सक्छौं ।” – Mother Teresa