Mother Teresa Quote 2

“जहाँ गए पनि प्रेम फैलाउनुहोस्। कसैले पनि तपाईकोमा आएसी खुशी बिना जान नपरोस ।” – Mother Teresa