Mother Teresa Quote 22

“भगवानले हामीलाई सफल भएको भन्दा पनि प्रयास गरेको हेर्न चाहनुहुन्छ ।” – Mother Teresa