Mother Teresa Quote 23

“हामीलाई शान्ति ल्याउन बन्दुक र बमहरू चाहिदैन, हामीलाई प्रेम र दया चाहिन्छ ।” – Mother Teresa