Mother Teresa Quote 3

“हामी कहिले पनि एक साधारण मुस्कानले गर्न सक्ने सबै राम्रो कुरा थाहा पाउँदैनौं ।” – Mother Teresa