Mother Teresa Quote 5

“मुस्कानबाट शान्ति सुरु हुन्छ ।” – Mother Teresa