Mother Teresa Quote 6

“साना कुराहरुमा विश्वास राख्नुहोस किनकी त्यसैमा तपाईको बलमा निहित छ ।” – Mother Teresa