Mother Teresa Quote 7

“हामी आफैंलाई लाग्छ कि हामीले जे गरिरहेका छौं त्यो समुन्द्रको एउटा थोपा मात्र हो। तर हराएको त्यो थोपाको कारण समुन्द्र कम हुने थियो ।” – Mother Teresa