Mother Teresa Quote 8

“रोटीको लागि भोक भन्दा प्रेमको लागि भोक हटाउन धेरै गाह्रो छ ।” – Mother Teresa