Napoleon Hill Quote 2

napoleon hill quote in nepali

“यदि तपाई ठूला काम गर्न सक्नुहुन्न भने, साना कामहरु ठुलो तरिकाले गर्नुहोस् ।” – Napoleon Hill

Leave a Comment

Your email address will not be published.