Rajesh Dai Fun Facts II

१. राजेस दाई देखेर कहिले काहिँ सुर्य पनि डराएर लुक्छ , हो त्यसलाइनै सुर्य ग्रहण भनिन्छ ।

२. राजेसदाई बष्चउयचत मा जाँदा उल्टै त्यहाको कर्मचारीले उहाँलाइ पासर्पोट देखाउछँन ।

३. राजेस दाईलाई घडी कहिले चाँहिदैन । उहाँ आफैले समयलाई यती बज भनेर भन्नुहुन्छ ।

४. राजेस दाईले पनि कहिले काँहि १०० मा कल गर्नुहुन्छ र सोध्नुहुन्छ केही समस्या त छैन नी ?

५. राजेस दाइले आफ्नो फेसबुक को पोष्ट हरु सँधै क्यालकुलेटर बाट पोष्ट गनुहुन्छ ।

Leave a Comment

Your email address will not be published.