Rajesh Dai Fun Facts IV

१. राजेस दाइ जमन्नु भएको अस्पताल नै राजेस दाइले बनाको अस्पताल हो ।

२. सबैले डिलेट गरेको फाइल recycle bin मा बस्छ । तर राजेस दाइले त recycle bin लाइ नै डिलेट गर्नुहुन्छ ।

३. जब Alexender Bell ले फोन पत्ता लगाए, उसको फोनमा राजेस दाइको पहिले नै ५ मिसकल थियो ।

४. राजेस दाइ को डरले माछा पनि डुबेर र्मछ ।

५. राजेस दाइले भलिबल त मात्र एक आँउला ले खेल्नुहुन्छ ।

Leave a Comment

Your email address will not be published.