सुन्न नसक्नेलाई अङ्गेजीमा

सर र विद्यार्थी

सर : जसले केही पनी सुन्न सक्दैन हामीले त्यसलाइ अङ्गेजीमा के भन्नु पर्छ ?
विद्यार्थी : जे भने पनि केही फरक पर्दैन सर, त्यसले सुन्ने होइन क्यारे ।
😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉😉

Leave a Comment

Your email address will not be published.