nepali quotation

Nepali Quotation, Nepali Quotes (Nepali sayings)

Random Quote

Jim Rohn Quote in Nepali

“यदि तपाईंले आफ्नो जीवनको योजना आफै बनाउनु भएन भने, सम्भावना यो रहन्छ कि तपाईं अरु कसैको योजनामा पर्नुहुनेछ र अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ कि उनीहरुले तपाईंको लागि पक्कै पनि पर्याप्त योजना बनाएका हुँनन् ।” – Jim Rohn

Quotes in Nepali by Author

Select collection of quotation by Author
All Motivational, Inspiring, Success, Life, Love, Wisdom Quotes in Nepali

Some Picture Quotes

Random Picture Quotes

Nepali Quotation Categories

All Quotation in Nepali
Explore different Category for variety of Quotations