Oprah Winfrey Quote 1

inspiring life quote in nepali

“यदि तपाईंले जीवनमा जे छ त्यसलाई हेर्नुभयो भने, तपाईंसंग जहिले पनि धेरै हुनेछ । यदि तपाईंले जीवनमा जे छैन त्यसलाई हेर्नुभयो भने, तपाईंसँग कहिल्यै पनि पर्याप्त हुँदैन ।” – Oprah Winfrey

Leave a Comment

Your email address will not be published.