Oscar Wilde Quote 1

Life quote in nepali

“जीवन जिउनु भनेको संसारमा दुर्लभ करा हो । धेरै मानिसहरु त बाँचेका मात्रै छन् ।” – Oscar Wilde

Leave a Comment

Your email address will not be published.