Robert Frost Quote 1

robert frost quote in nepali

“तीन शब्दहरुमा, मैले जीवनको बारेमा जानेको कुरा भन्न चाहन्छु; यो चलिनै रहन्छ ।” – Robert Frost

Leave a Comment

Your email address will not be published.