Sandeep Maheshwari Quote 1

sandeep maheshwari quote in nepali

“यदि तपाई त्यस्तो व्यक्ति खोजी गरिरहनु भएको छ, जसले तपाईको जीवन परिवर्तन गर्न सक्छ; एकचोटी ऐनामा गएर हेर्नुहोस् ।” – Sandeep Maheshwari

Leave a Comment

Your email address will not be published.